پنجشنبه، فروردین ۱۰

نیایش

مهربان خدایم 

غمگینم اما نا امید نیستم 


می دانم که دست و پا زدن 
هایم را نیز شاهدی

می دانم که حواست به تمام ِ بی حواسی هایم هست 


قسم به بغض ِ گلوگیرم 


قسم به درد ِ حنجره ام 


هنوز هم تنها


چشم ِ امیدم به مهر ِ توست 


دریاب مرا 


که 


محتاج تر از همیشه ام 

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...