پنجشنبه، فروردین ۱۰

تولدی از جنس ِ مرگ

منم 

همان جوانه ی لاله ای 

که با برف ِ بی خبر ِ هفتمین روز ِ بهار

یخ زد 

و 

از اردیبهشت جا ماند ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...