پنجشنبه، فروردین ۱۰

هیچ چیز زجرآورتر از بلاتکلیفی نیست !

نترس

بسوزان خرمن ِ هستی ام را 

اما 

زووود 

من معلق مانده ام ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...