جمعه، فروردین ۱۱

تو از کدام سیاره ای شاعر؟

شاعر 
از عشق می سراید 
و من 
بهت زده 
به روزگارم می نگرم 

تو از کدام سیاره ای شاعر؟

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...