پنجشنبه، فروردین ۱۰

دادگاه ِ کافکایی

حال این روزهایم 

حال ِ محکوم به مرگی است که به تقاضای تجدید نظر از پای چوبه ی دار برگشته 

آن هم به جرمی که هنوز بر خودش هم محرز نیست ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...