جمعه، فروردین ۱۱

به دنبال تو

به دنبال تو 
به میدان شهر رسیدم 
رفته بودی
ساعت ِ بزرگ
 ایستاد
زمین 
دور ِ سرم چرخید
کافی من می خندید ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...