پنجشنبه، فروردین ۱۰

با تو !

با تو 

به روزهای روشنی 

سلام خواهم داد 

با تو
 
با خدا 

آشتی خواهم کرد ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...