پنجشنبه، فروردین ۱۰

مهربان خدایم ...

می دانی 

گاه می اندیشم 

کاش دیدنی بودی 

و باز

پشیمان می گردم 

که اگر مرا 

یارای دیدنت بود 

باز هم می توانستم چنین سهل

از خطا و بخشش سخن برانم ؟هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...