جمعه، فروردین ۱۱

اتفاق ِ عشق

خیره می شوم به چشمانت 
مگر لحظه ای 
نگاهت به نگاهم افتاد 
و دل بستی ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...