پنجشنبه، فروردین ۱۰

همه چیز و هیچ

گاه به خاطر ِ همه چیز ، هیچ را از دست می دهی

و آنگاه است که می فهمی هیچ ، همه چیزت بود !

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...