دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

لذت

لذت 
همان 
آبنبات چوبی بود 
که
 در صبح بهاری کودکی هایم 
به روی ِ خاک افتاد ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...