یکشنبه، اردیبهشت ۲۴

خواب به خواب

بین خودمان بماند 
اما 
کجاست خواب که به خواب ِ دیگر شود؟

کسی تنظیمات زنده گی را به هم زده است ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...