دوشنبه، تیر ۵

ساده لوح

پیچیدگی کلامت 
پیچ های مغزم را می تکاند 
گیرم که نفهمم
تو که می دانی؟!

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...