یکشنبه، تیر ۱۱

بسوزان به نگاهی

کبریت لازم نیست 
نگاهت 
آتشی ست 
به انبار ِ کاه ِ من


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...