دوشنبه، مرداد ۲

دعا می کردم این ها همه خواب باشد ...

لعنتی ها 
اگر دعایم برآورده شود 
مهربانیتان را چه کنم 

بیداری بهتر است ...

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...