دست خودم نیست

فصل شکوفه ها بود  من شدم شکوفه ای که تو عاشقش شدی و  شاید هیچ فکر  ِخزان کردنم نبودی. عاشق بهارم شدی و نمی دانستی من دختر پاییزم.  ...