دوشنبه، مرداد ۲

هنوز

دستش تیر می کشید 
با تمام ِ مهارت 
خنده خوب روی لبش نمی نشست 
خیلی حرف بود 
خیلی درد بود 
.
..

مهم نیست 
او هنوز هم خوب است 

هیچ نظری موجود نیست:

دست خودم نیست

فصل شکوفه ها بود  من شدم شکوفه ای که تو عاشقش شدی و  شاید هیچ فکر  ِخزان کردنم نبودی. عاشق بهارم شدی و نمی دانستی من دختر پاییزم.  ...