چهارشنبه، تیر ۲۱

می بوسمت

در روزهای خسته و تب دار
مجال عشق نیست 

لا به لای همین واژگان مستعمل 
سیر می بوسمت !

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...