سه‌شنبه، تیر ۲۷

جان

شلنگ
افشانه به سر
بر شانه ی درخت 
آب می پاشد گیاهان را 
و جان ؟

آی آقا جان ...


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...