چهارشنبه، تیر ۱۴

تعبیر شد

می گفت خواب دیدم کنار هم راه می رفتیم و از تنت سرما متصاعد می شد

تاویلش را نخواست ... تعبیر شد 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...