دوشنبه، تیر ۱۲

که تو در وصف نگنجی

چون کبریتی نیم سوز
سو سو می زنم 
که منم

چه خوب که خورشیدی و خیال َت نیست ...


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...