پنجشنبه، شهریور ۲

خطر انفجار ... لطفن فاصله ی ایمنی را حفظ کنید

بی گمان خواهد رسید
روزی که 
ضامن حرف هایم را بکشم 
و مست بنشینم 
به تماشای انفجار 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

انفجار کشهکشانی ات
مزه ی گس آخرین جرعه ی شرابی ست
که چند سال نوری دیگر
در کهکشانی موازی با کهشان ما
مردی را عاشق تر میکند
کور سوی درخشش ستاره ای
در شبی ولرم


مرد

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...