چهارشنبه، فروردین ۲۳

هیــــچ مگو

خدا را چه دیدی
شاید آرامشــمان 
ماندنی شد 
شاید مقصود از طوفان 
همین گرد و خاک ِ روی میز بود ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...