با تو و بی غیر

پیاده راه می رویم 
در خیابان های خوشبخت
پنجره ها را نگاه می کنم
و خودم را با موهایی جمع شده در بالا
تمیز می کنم خانه را برای آمدنت
تو ساکتی و فکر می کنی 
دستت را محکم تر می گیرم 
بی خیال خانه های زیبا 
بیا بدویم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب