پنجشنبه، آذر ۹

زل می زنم به خود

می خواهم آنقدر این گوشه کز کنم و مچاله شوم که دیده نشوم 
بگذار فکر کنند هنوز هم همانقدر صبور و آرامم 
بگذار فکر کنم 
باید لبخندت را به یاد بیاورم 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...