چهارشنبه، دی ۲۰

برف برف است گرچه دانه ای

می گویم آآآ ببین دارد برف می بارد 
می گوید نه دانه ای است 

نمی دانم فله ای بود اسمش برف بود یا چه؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...