پنجشنبه، بهمن ۱۲

من و پنجره حالمون خوب نیست

امروز دهمین شمع نداشتنت خاموش می شود و من هنوز همان دخترک بیست و دو ساله ام که نگاهش بین بخار دهان مشایعت کنندگانت جا ماند و حسرت دوباره ...