جمعه، بهمن ۱۷

که برون در چه کردم؟

در دیر می زدم من ، ز درون صدا برآمد 
که درآی، ای عراقی، که تو خود حریف مایی 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...