سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۶

حکم آنچه تو اندیشی

مرام ِرفاقت که شکوه نشناسد 

به هرکجا که بخواهی 
رها کنم من را ....

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...