چهارشنبه، مهر ۲۶

غول نوشته ها

غول همانطور که سرش پایین بود زیر چشمی نگاهش کرد و گفت می آیی بغل بازی کنیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...