برف برف است گرچه دانه ای

می گویم آآآ ببین دارد برف می بارد 
می گوید نه دانه ای است 

نمی دانم فله ای بود اسمش برف بود یا چه؟ 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب