جمعه، شهریور ۷

و باز هم نبودی

یارم در آغوشم هراسان بود 
و آنکه بی جان بود من ِ افسرده و نگران بود ...

وقتی با یک نشانه کوچک از سمت تو تمام علائم حیاتم را گم می کنم، کمکهای اولیه به چه کار خواهد آمد؟

دیگر بخند 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...