چهارشنبه، فروردین ۲۳

وقتی که می خندی ...

تاریکترین کافه ها
چشم می زنند 
وقتی که می خندی 

راستی 
چرا این قهوه تلخ نیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...