پنجشنبه، مهر ۲۰

تو رفتی؟

خیلی چیزها هست که الان باورت نمی شود 
مثل من 
که باورم نمی شد
که این بار به دیدنت هم نیایم 
مثل امروز 
که آنقدر دیرم شده بود
که آسمان را ندیدم 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...