چهارشنبه، مهر ۱۹

آقا اجازه هست با خیالتان عاشقی کنیم؟

چیز زیادی نیست 
کمی نگاه آمیخته با دلتنگی که البته سعی در پنهان کردنش داریم 
و لبخندی کم جان که نه ؛ به زور جاندارش می کنیم اگر بخواهید 
و دلی غبار گرفته که مگر دستان مهر شما افاقه کند 
و بیش قابل نیست ...

کم ما را به دریا دریا مهربانیتان می پذیرید؟

هیچ نظری موجود نیست:

من و پنجره حالمون خوب نیست

امروز دهمین شمع نداشتنت خاموش می شود و من هنوز همان دخترک بیست و دو ساله ام که نگاهش بین بخار دهان مشایعت کنندگانت جا ماند و حسرت دوباره ...