پنجشنبه، آذر ۹

خوب می دانی

شما که آشنای سرگردانی های این دل ِ آواره بوده ای 
مرا با قرار چه کار؟

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...