دوشنبه، آذر ۶

نشد

خواستم 
اما اراده نکردم 
که نشد 
صهبا را جای شراب 
خودم را جای شاعر 
و تو را جای خودت 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...