دوشنبه، آبان ۲۲

مادرانه

با مادر حرف می زدم که قطع شد، چند دقیقه بعد تماس گرفتم و جواب ندادند، پیغام می گذارم و...
 بعد می شنوم که پیغام را گوش می داده و گریه می کرده است و در جواب تعجب پدر با همان بغض و اشک می گوید آخر پیغام گذاشته کجاااایی؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...