چهارشنبه، آبان ۲۴

هستم

اینگونه آرام نگاهم نکن 
هرقدر سر به راه 
روزی طغیان خواهم کرد 
این آب 
مرداب نخواهد شد 

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...