آزادی

آزادی که اصول نداشته باشد ... آزادی نیست 

آرمانشهرهر کدام از ما با دیگری فرق دارد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب