یکشنبه، اردیبهشت ۲۴

تعادل

اسیر اسم ها نشویم 
وقتی مرز بین افراط و تفریط را شناختیم
همه چیز مرتب است ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...