جمعه، تیر ۲

شهید

می گفتند تا آقاجون رو می دید 
می ایستاد سر سجاده بلند می گفت : 
چهار رکعت نماز ظهر می خونم از ترس ِ آقاجون .... الله اکبر 

شهید شد 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...