زمین است که می لرزد یا دل من

هرچه میگردم قرصهایم را پیدا نمی کنم می گویم مهم نیست فردا را میخواهم روزه بگیرم
 میگوید دیوانه شدی با چه کسی لج میکنی؟
 خیلی چیزها هست که میخواهم بگویم اما نمیگویم

که خاک اگر امان می داد ...

پوچ است روزگار 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب