دوشنبه، مرداد ۲۳

زمین است که می لرزد یا دل من

هرچه میگردم قرصهایم را پیدا نمی کنم می گویم مهم نیست فردا را میخواهم روزه بگیرم
 میگوید دیوانه شدی با چه کسی لج میکنی؟
 خیلی چیزها هست که میخواهم بگویم اما نمیگویم

که خاک اگر امان می داد ...

پوچ است روزگار 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...