دوشنبه، مرداد ۲۳

زمین است که می لرزد یا دل من

هرچه میگردم قرصهایم را پیدا نمی کنم می گویم مهم نیست فردا را میخواهم روزه بگیرم
 میگوید دیوانه شدی با چه کسی لج میکنی؟
 خیلی چیزها هست که میخواهم بگویم اما نمیگویم

که خاک اگر امان می داد ...

پوچ است روزگار 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...