دوشنبه، مرداد ۲۳

او هم می دانست که رفت

گالیله می دانست 
زمین که گرد باشد 
آدم ها هرچقدر که بروند 
باز
امیدی هست که برسند 
اگر نمی دانست که 
این همه لجبازی نمی کرد

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...