دوشنبه، خرداد ۶

هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی .... که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی

.

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...