پنجشنبه، خرداد ۳۰

آن زن هراسان است

در آینه زنی است 
که خیال ِ پریشان مرا
با صدای کودکی هایم
بی صدا فریاد می کند 

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...