پنجشنبه، فروردین ۱۰

ثانیه های بی تو

نیستی 


و من 


تمام ِ روز 


حول ِ بیهودگی ام چرخ می زنم آه 


که 


ثانیه های ِ بی تو 


شمارش ِ معکوس ِ مرگ است ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...