پنجشنبه، فروردین ۱۰

خیال بافی

می خواهم از کلمات 

برایت 

شعری ببافم 

اما 

بی تو 

واژه ای نیست 

و من

تنها 

خیال می بافم ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...