یکشنبه، اردیبهشت ۲۴

حسرت و امید

هر دو نگاه می کنند 
پیرمرد 
به روزهای رفته 
پسر 
به آرزوهای آینده 

تلفیق ِ خوب حسرت و امید

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...